วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ 9 เรื่อง อาชีพทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


แผนการจัดการเรียนรู้   หน่วยย่อยที่    9  เรื่อง  อาชีพทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาตรฐาน ง ๓.๑   ม.๔-๖/๖                                                                              
ตัวชี้วัด
           ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการคิด และการตัดสินใจ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       . อธิบายความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่ออาชีพได้
       . มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่ออาชีพ
        . มีจิตสำนึกและเห็นถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่ออาชีพ
สาระการเรียนรู้
             ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่ออาชีพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.  ใฝ่เรียนรู้
๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
เอกสารประกอบการเรียน
http://file1.uploadfile.biz/i/IXEIMEIIIEEWWI 
ใบงาน
ใบงานที่ ๙.๑ ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่มีต่ออาชีพ เวลา ๓๐ นาที
http://file1.uploadfile.biz/i/IXEIMEIIIEENWH
ใบงานที่ ๙.๒  โครงสร้างของหน่วยงานด้านคอมพิวเตอร์  เวลา ๓๐ นาที
http://file1.uploadfile.biz/i/IXEIMEIIIEEVIV
ใบงานที่ ๙.๓ หลักการเตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์   เวลา ๓๐ นาที
http://file1.uploadfile.biz/i/IXEIMEIIIEMMDX  

แบบทดสอบก่อนหลังเรียน
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น